Đại Bắc Group – Hợp tác phát triển, chia sẻ thành công